Thiết bị ma sát nước của James Joule, 1843

Hiệp Khách Quậy Đây là thiết bị thí nghiệm được sử dụng bởi James Joule (1818-1889) để chứng minh rằng năng lượng không thể tự sinh ra hay mất đi, mà chỉ có thể chuyển hóa dạng thức. Quan điểm này ngày nay được gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Xin mời đọc tiếp.

Thiết bị ma sát nước của James Joule, 1843

Đây là thiết bị thí nghiệm được sử dụng bởi James Joule (1818-1889) để chứng minh rằng năng lượng không thể tự sinh ra hay mất đi, mà chỉ có thể chuyển hóa dạng thức. Quan điểm này ngày nay được gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Thí nghiệm của Joule gồm một bánh xe guồng bằng đồng thau khuấy đảo nước trong một bình chứa bằng đồng. Bánh xe guồng được quay bởi những vật nặng rơi có cơ năng, hay động năng, khi chúng rơi xuống. Nhiệt độ của nước tăng lên một lượng tùy thuộc vào các vật nặng rơi từ độ cao bao nhiêu. Điều này cho thấy rằng động năng của các vật nặng nay tồn tại dưới dạng nhiệt năng ở trong nước. Thí nghiệm của Joule còn chứng minh rằng nhiệt được tạo ra bởi sự chuyển động, trái với lí thuyết chất nhiệt. Đơn vị SI của năng lượng, joule, được đặt theo tên của ông.

Nguồn: Science and Society

Mời đọc thêm