Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Hải Đăng

👤 Tác giả Nguyễn Hải Đăng tải lên 24 tài liệu

Tải miễn phí 24 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Hải Đăng.

Đại cương mạch RLC nối tiếp

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/12/2017

Đại cương điện xoay chiều

• 627 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/12/2017

TRẮC NGHIỆM KHÓ CON LẮC LÒ XO -2016

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2015

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO-PHIÊN BẢN CHO HS 1998

• 1,010 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2015

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO-PHIÊN BẢN CHO HS 1998

• 964 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/08/2015

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG SÓNG DỪNG

• 3,133 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/09/2014

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG GIAO THOA SÓNG

• 3,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/09/2014

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng ánh sáng

• 9,451 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/11/2013

Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều _phần 2

• 2,208 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/11/2013

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng ánh sáng

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/10/2013

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương dao động cơ học

• 6,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2013

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng cơ học

• 2,719 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 09/09/2013