Các tài liệu Chuyên đề Physics

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, số tháng 3/2014

• 1,630 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 22/03/2014

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today, số tháng 1/2009

• 853 lượt tải về

• Tải lên bởi: Physics Today

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Physics of Comets 3rd ed. - K. Swamy (World, 2010)

• 1,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 27/11/2011

word.gif

phần mềm Crocodile physics (có code)

• 1,599 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đinh Quang Phố

• Ngày tải lên: 28/03/2008

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - 06/2018

• 1,055 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/06/2018

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 11/2017

• 970 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/12/2017

pdf3.gif

1000 Solved Problems in Modern Physics

• 1,301 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/10/2016

pdf3.gif

A level Physics - 7. Electricity and electronics

• 948 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 06/04/2009

pdf3.gif

Đề thi Lý thuyết Asian Physics Olympiad 2012 Bài 1

• 1,280 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 15/05/2012

pdf3.gif

English for students of Physics Vol 1

• 833 lượt tải về

• Tải lên bởi: NXB Đại học quốc gia Hà Nội

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Nature Physics - June 2009

• 706 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Introductory nuclear physics

• 932 lượt tải về

• Tải lên bởi: Triệu Đoan An

• Ngày tải lên: 15/06/2020

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 12 năm 2020

• 976 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

pdf3.gif

Krane - Introductory to Nuclear Physics

• 952 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vu Quang Nguyen

• Ngày tải lên: 07/12/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Times

• 974 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 01/07/2019

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - Tháng 9/2017

• 1,068 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 25/08/2017

pdf3.gif

Physics For You

• 1,096 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 29/11/2019

archive_zip.gif

Mathematical Methods for Physics and Engineering

• 792 lượt tải về

• Tải lên bởi: K.F Riley, M. P. Hobson & S.J. Bence

• Ngày tải lên: 10/06/2009

pdf3.gif

Nanophysics and Nanotechnology

• 732 lượt tải về

• Tải lên bởi: Edward L. Wolf

• Ngày tải lên: 16/06/2009

pdf2.gif

A Student's Guide to Fourier Transforms With Applications in Physics and Engineering

• 1,235 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê văn long

• Ngày tải lên: 06/11/2014

pdf3.gif

The Physics of Music and Color

• 1,272 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Duy Thành - Đăk Lăk

• Ngày tải lên: 07/08/2014

document.gif

Link torrent tải trọn bộ Fundamentals of Physics của David Halliday...

• 3,840 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 05/03/2010

pdf3.gif

Physics before and after Einstein

• 1,153 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn quang đông

• Ngày tải lên: 21/09/2011

pdf3.gif

Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2

• 868 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dipak K. Basu

• Ngày tải lên: 08/06/2009

pdf3.gif

Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 1

• 930 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dipak K. Basu

• Ngày tải lên: 08/06/2009

pdf3.gif

Problems and Solutions on Atomic, Nuclear and Particle Physics - Yung-Kuo Lim

• 751 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 03/11/2009

stuff3.gif

Physics : Concepts and Connections

• 1,073 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 14/12/2019

pdf3.gif

Physics for you 9/2016

• 1,041 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/09/2016

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 02/2017

• 964 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 23/02/2017

pdf3.gif

Astrophysics - A New Approach (Wolfgang Kundt)

• 734 lượt tải về

• Tải lên bởi: Wolfgang Kundt

• Ngày tải lên: 09/06/2009

pdf3.gif

Particle Physics (B. R. Martin & G. Shaw)

• 722 lượt tải về

• Tải lên bởi: B. R. Martin & G. Shaw

• Ngày tải lên: 01/06/2009

pdf3.gif

Physics 2 For Dummies

• 1,144 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 08/09/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics Times tháng 1 năm 2020

• 966 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - Tháng 7/2017

• 1,009 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 24/06/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 10/2017

• 927 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/12/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 11/2016

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 29/10/2016

pdf3.gif

Encyclopedia of Mathematical Physics

• 964 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 01/08/2021

pdf3.gif

The Feynman Lectures on Physics III - The New Millennium Edition

• 1,264 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Minh Tien

• Ngày tải lên: 09/03/2015

pdf3.gif

Laser Physics - P. Milonni, J. Eberly (Wiley, 2010)

• 1,358 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 20/09/2011

document.gif

Many-Particle Physics 2d ed - Mahan G D (.djvu)

• 1,051 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 09/11/2011

pdf3.gif

Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 01. Mechanics

• 2,263 lượt tải về

• Tải lên bởi: Landau L.D., Lifshitz E.M.

• Ngày tải lên: 09/04/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 10 năm 2020

• 943 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

pdf3.gif

Introduction to statistical physics - Kerson Huang

• 1,035 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Dương Anh Tài

• Ngày tải lên: 16/09/2016

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You Tháng 10/2017

• 981 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/10/2017

pdf1.gif

Many-body Quantum Theory In Condensed Matter Physics

• 745 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bruus H. Flensberg K.

• Ngày tải lên: 14/03/2009

pdf3.gif

The Physics of Phase Transitions

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 07/11/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, tháng 3/2016

• 585 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 13/03/2016

pdf3.gif

Physics for Scientists and Engineers

• 948 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Dương Anh Tài

• Ngày tải lên: 18/06/2019

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 7/2016

• 1,169 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 27/06/2016

pdf3.gif

Quantum Physics Workbook for Dummies (Steven Holzner, Wiley Publishing, Inc. 2010)

• 1,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 27/02/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics Times tháng 4/2018

• 998 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 09/05/2018

pdf3.gif

Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)

• 1,137 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn trung

• Ngày tải lên: 11/02/2012

pdf3.gif

English for Students of Physics Vol 2

• 797 lượt tải về

• Tải lên bởi: NXB Đại học quốc gia Hà Nội

• Ngày tải lên: 03/08/2009

stuff1.gif

Solution in general physics (I. E Irodov - Xaveliep) Part 4 5

• 1,356 lượt tải về

• Tải lên bởi: I. E Irodov - Xaveliep

• Ngày tải lên: 05/11/2010

pdf3.gif

Tạp chí Spectrum Physics tháng 12/2016

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 16/12/2016

pdf3.gif

Optics (Benjamin Crowell)

• 780 lượt tải về

• Tải lên bởi: Benjamin Crowell

• Ngày tải lên: 05/04/2009

pdf3.gif

Physics GRE Solutions

• 1,265 lượt tải về

• Tải lên bởi: Chí Nhân

• Ngày tải lên: 12/09/2011

pdf3.gif

Cambridge IGCSE Physics Coursebook - David Sang

• 564 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/09/2019

document.gif

The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu

• 1,061 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 29/05/2012

pdf3.gif

Physics With Maple - F. Wang (Wiley-VCH, 2005)

• 1,177 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 07/06/2012

pdf3.gif

Nanophysics and nanotechnology - Edward I. Wolf

• 1,157 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hiền

• Ngày tải lên: 26/06/2013

pdf3.gif

Tạp chí Physics World, số tháng 4/2009

• 767 lượt tải về

• Tải lên bởi: Physics World

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf2.gif

Đề thi GRE Physics mẫu của ETS

• 1,695 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đông Hải

• Ngày tải lên: 22/02/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 02/2018

• 1,009 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/03/2018

pdf3.gif

Basic Semiconductor Physics (Chihiro Hamaguchi, Springer 2010)

• 1,218 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 10/02/2012

pdf3.gif

Đề thi Lý thuyết Asian Physics Olympiad 2012 Bài 3

• 1,372 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 15/05/2012

archive_rar.gif

Crocodile

• 2,959 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 14/04/2009

pdf3.gif

Mathematical Methods For Students of Physics and Related Fields

• 1,340 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 17/07/2010

pdf3.gif

Einstein, Physics And Relativity

• 718 lượt tải về

• Tải lên bởi: Jagdísh Mehra

• Ngày tải lên: 02/02/2010

favourites.gif

Irodov_problems_in_general_physics

• 1,175 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Dinh Tan

• Ngày tải lên: 06/11/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - Tháng 6/2017

• 1,103 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 26/05/2017

pdf3.gif

A level Physics - 6. Heat and gases

• 957 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 04/04/2009

pdf3.gif

Physics 4 Entertainment 2

• 790 lượt tải về

• Tải lên bởi: lamvancang

• Ngày tải lên: 21/08/2012

pdf3.gif

Experiment and Theory in Physics

• 805 lượt tải về

• Tải lên bởi: Max Born

• Ngày tải lên: 14/07/2009

pdf3.gif

Advanced Quantum Mechanics

• 866 lượt tải về

• Tải lên bởi: Franz Schwabl

• Ngày tải lên: 17/04/2009

pdf3.gif

Physics World, May 2010

• 855 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 03/05/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, tháng 11/2015

• 1,231 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 06/12/2015

pdf3.gif

Elements of High Energy Physics

• 1,156 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 17/03/2011

pdf3.gif

Statistical-Physics (Tony Genault, Springer 2007)

• 1,186 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 23/03/2012

pdf3.gif

The Feynman Lectures on Physics - The New Millennium Edition

• 1,334 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Minh Tien

• Ngày tải lên: 09/03/2015

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You

• 989 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/10/2019

pdf3.gif

Physics of Football

• 1,365 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bill Belichick

• Ngày tải lên: 02/07/2009

pdf2.gif

A Textbook for High School Students Studying Physics

• 681 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham tat tiep

• Ngày tải lên: 28/08/2014

pdf3.gif

Physics for You - March 2015

• 1,176 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Minh Tien

• Ngày tải lên: 07/03/2015

pdf3.gif

The Cambridge Handbook of Physics Formulas

• 1,296 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 08/02/2011

pdf3.gif

Đề thi Thực hành Asian Physics Olympiad 2012 Ngày thứ 1

• 1,274 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 08/05/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 7/2021

• 1,028 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 22/07/2021

pdf3.gif

The Fundamental Constants - A Mystery of Physics 2009

• 727 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 09/02/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics World, số tháng 3/2012

• 628 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 09/03/2012

pdf3.gif

Lời giải: 2008-2009 Physics Olympiad Preparation Program

• 783 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn-THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 10/08/2009

pdf3.gif

A level Physics - 8 Structure of the atom

• 912 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 07/04/2009

pdf3.gif

A level Physics - Oscillations and Waves

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 03/04/2009

favourites.gif

Equations of Mathematical Physics

• 809 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bitsadze_A.V

• Ngày tải lên: 09/06/2009

pdf3.gif

Dictionary_Of_Geophysics_Astrophysics_And_Astronomy

• 919 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 08/04/2009

archive_rar.gif

Đề thi Nordic-Baltic Physics Olympiad

• 1,067 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 21/05/2020

pdf3.gif

Problems and Solutions on Atomic, Nuclear and Particle Physics

• 1,330 lượt tải về

• Tải lên bởi: Yung Kuo Lim

• Ngày tải lên: 07/08/2009

pdf3.gif

200 Puzzling Physics Problems

• 1,080 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 05/02/2010

pdf3.gif

The Trouble with Physics

• 723 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lee Smolin

• Ngày tải lên: 02/07/2009

pdf1.gif

Physics of Atoms and Ions, Smirnov, Springer 2003

• 776 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 14/03/2009