Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lão Quậy

👤 Tác giả Lão Quậy tải lên 87 tài liệu

Tải miễn phí 87 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lão Quậy.

New Scientist Magazine - August 8th 2009

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 15/08/2009

New Scientist Magazine - August 15th 2009

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 15/08/2009

Encyclopedia of 20th Century Technology A-Z

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 12/06/2009

Selected Papers of Richard Feynman

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 12/06/2009

Introduction to High Energy Physics

• 724 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 12/06/2009

Relativity: The Special and General Theory

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 12/06/2009

Popular Mechanics - July 2009

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2009

New Scientist - June 6 2009

• 680 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Relativity Demystified (David McMahon)

• 715 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Phần mềm trắc nghiệm TestPro6.0 của ĐHSPKT Hưng Yên

• 2,812 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 05/06/2009

Quantum Magnetism

• 708 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 01/06/2009

Introduction to Electric Circuits

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 01/06/2009

Quantum Mechanics of Fundamental Systems

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 29/05/2009

Science - May 8 2009

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Nature Magazine - May 7 2009

• 696 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

New Scientist - May 9 2009

• 684 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Giáo trình Cơ học chất lưu

• 3,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 07/05/2009

Science, số ngày 01/05/2009

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

New Scientist - May 2 2009

• 694 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Science, 24/04/2009

• 664 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Nature Photonics 05/2009

• 675 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Nature Physics 05/2009

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 25/04/2009

• 675 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Physics World, số tháng 4/2009

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Fiber Optics Technician's Manual

• 689 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Fiber Optic Essentials

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 16/04/2009

Slow light in photonic crystals

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 16/04/2009

Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 16/04/2009

Nanotubes & Nanocones

• 748 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Fullerenes

• 708 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Crystal Structures

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Handbook of Liquid Crystals__Vol_3 High Molecular Weight Liquid Crystals

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Ultrananocrystalline Diamond

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Modern Optical Engineering

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey

• 694 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Semiconductor and Metal NanoCrystals

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Ferroelectric Crystals for Photonic Applications

• 741 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Optical Properties of Photonic Crystals

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Photonic Crystals: From Theory to Practice

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Frontiers in Crystal Engineering

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Nanocrystalline Materials

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Photonic Crystals

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

50 Years Progress In Crystal Growth

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Crystal Growth Technology

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Crystal Growth - From Fundamentals to Technology

• 751 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook Vật lý tinh thể

• Ngày tải lên: 13/04/2009

The Finite Element Method - Vol3. Fluid Dynamics

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Advanced Quantum Mechanics

• 866 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 17/04/2009

Dual-Resonance Models

• 1,885 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 08/04/2009

The Shock of the Old Technology and Global History Since 1900

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Magic Universe

• 712 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 08/04/2009

The Living Universe

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Vật lí hạt nhân và ứng dụng (Phạm Quốc Hùng)

• 1,344 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Einstein for the 21 Century

• 1,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Isaac Newton: Lives and Legacies

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 21/08/2009

Einstein in Love

• 1,243 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

The Modern Revolution in Physics (Benjamin Crowell)

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Optics (Benjamin Crowell)

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Electricity and Magnetism (Benjamin Crowell)

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Vibrations and Waves (Benjamin Crowell)

• 707 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Conservation Laws (Benjamin Crowell)

• 756 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Newtonian Physics (Benjamin Crowell)

• 787 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

The Emission of Electricity From Hot Bodies

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

The Theory of Riemann Integration

• 760 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Fluid Mechanics

• 827 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/04/2009

Classical Field Theory - Electromagnetism and Gravitation

• 823 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 04/04/2009

Mathematical Tools for Physics

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 04/04/2009

Rocket and Spacecraft Propulsion

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Handbook of Power System Engineering

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Thermodynamics and Heat Powered Cycles

• 697 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 02/04/2009

The Future of Nanotechnology

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Energy from the vacuum: Concepts and Principles

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 03/04/2009

Quantum Dynamics with Trajectories

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 01/04/2009

The Properties of Gases and Liquids

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 01/04/2009

High-energy Neutrino Astronomy - The Cosmic Ray Connection

• 702 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Physics of Magnetism and Magnetic Materials

• 750 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 28/03/2009

Handbook of Lasers

• 771 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 28/03/2009

Phần mềm chia sẻ và download nhạc iMesh

• 1,370 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm giải trí

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 (CT cũ)

• 2,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 24/03/2009

Hướng dẫn chấm đề thi HSGQG Hóa 2009

• 899 lượt tải về

• Chuyên mục: 03. Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/03/2009